ประกาศชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอำนาจเจริญ จำกัด  เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด)

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีขนาดกำลังผลิต 15 ตัน/วัน และครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1

 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่องอัตราร้อยละในการคำนวณที่ได้ใข้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

 

             

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จ รร.ตชด.                      วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี2560                       กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2560

ในจังหวัดอำนาจเจริญ