images   : 08-6455-5530 

 

 

ชื่อ : นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญก

โทร : 08-19997729

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

E-mail :  

 

nam1

ชื่อ  : นางสาวธดาทิพย์    เชื้อดวงผูย

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทร  : 094-2647668 ,065-1034535

การศึกษาปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการทั่วไป

E-mail :nam

ชื่อ  : นางสาวพรพิมล   สิมมา

ตำแหน่ง  :  นักวิชาการสหกรณ์

โทร  : 085-6587601

การศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต

E-mail :

ชื่อ : นายนพดล จันทรพรม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ระดับ ส.1

โทร : 08-10640323

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 5

E-mail : 

ชื่อ : นายโกมาศ   เสภูมี

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ะดับ ส.2

โทร : 08-13895060

การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

E-mail :