แผนงานพื้นฐาน  (Function)

แผนงาน :  บุคลากรรัฐ  (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

ผลผลิต :   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  เพิ่แพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

                 กิจกรรมหลัก :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                         งานเลขที่  สกจ. 72

                   แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน :  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                            งานเลขที่  บกฐ. 89     

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

แผนงาน :  ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต :   สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมช

                 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                            

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์กร

                 แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : การส่งเสริมและพัฒนาด้านการดำเนินธุรกิจ

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ :  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                  แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ : ตรวจการสหกรณ์  จกบ. การชำระบัญชี

                                                                  นิคมสหกรณ์พนา

                                                                  นายวัจนพงษ์      จันทรวงศ์

                                                                  นายธีระยุทธ        จิตร์ตรีสินธ์

                                                                  นางสาวเพียงฤทัย   พันเจริญ

                                                                  นางสาวนคร        สุขดี

                                                                  นางรัตนาพร       สีสด

                                                                  นายมงคล       ศรีมงคล

                                                                  นายเลิศชาย      ภักดีไทย

                                                                  นางสาวศรินรัตน์    บุตรคุณ

                                                                  นางสาวสวรรค์      นิละภา

                                                                  นาสวน        เพ่งพิศ

                                                                  นางประวีณา      พันธ์แดง

                                                                  นางเพชรอนงค์   สังกะเพศ

                                                                  นางดาวรุ้ง       ทุ่งเย็น

                                                                  นางสาวโสภิดา    เคหาวัตร

แผนงานยุทธศาสตร์  : เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ :  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก :   พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                 กิจกรรมรอง :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ