• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4

news1

ข่าวประชาสัมพันธ์

htc dot icon icons.com 72035ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และเพื่อป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

htc dot icon icons.com 72035การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2563

htc dot icon icons.com 72035แบบรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการของสหกรณ์แต่ละประเภท พ.ศ. .... 
(คลิกเพื่อดูเอกสารicon new

htc dot icon icons.com 72035เปิดรับจองทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP

htc dot icon icons.com 72035ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

htc dot icon icons.com 72035 ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

htc dot icon icons.com 72035 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

htc dot icon icons.com 72035 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ของผู้สมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 


5869rboy8ytrb1

ss

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items