• Slide
  • slide 2

 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุม

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้เข้าไปดำเนินการติดตามผลการเยี่ยมชม ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

 

20624591 10213379492112976 1327898351 n

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัด โครงการกระจายลำไยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยจังหวัดภาคเหนือ 

สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่ จำกัด ร่วมกับ กต.ตร.บก.น.9 และกต.ตร.สน.บางบอน สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน "ร่วมโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน "

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

          วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1  ได้ประสานงานสหกรณ์ในความรับผิดชอบเพื่อเป็นจุดกระจายลำไย

pachasumpun
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการnew9

 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2

นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่ 

 รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันที่ เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ 

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 1 

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 2

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 3

  บ่ายนี้มีคำตอบ (20 เม.ย.60) การดำรงอยู่ของการเลี้ยงแพะในชุมชนทุ่งครุ | 9 MCOT HD

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

  คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

    ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารงานโปร่งใส

 

                                  

Untitled 1