ประชาสัมพันธ์

  ภาพการรับประกาศนียบัตร “โครงการอบรม หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1” (สำหรับสหกรณ์)

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  แบบสำรวจงวดข้อมูลชำระหนี้

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ

  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

  ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่

  รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

  แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

 

 
วันที่ 23 – 24  กันยายน  2560  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัด “โครงการอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  เขตดุสิต  กทม.

 

วันที่ 17 กันยายน 2560 นายชนวน เสือท้วม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผอ.สสพ.2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร/สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ ผอ.กจส. ได้รับเกียรติจากสำนักการศึกษา กทม.ให้บรรยายชี้แจงแผนงาน/ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนองงานตามโครงการตามพระราชดำริ ฯ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว