information2

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการสัมมนา “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” งานนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสหภาพผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประเทศฝรั่งเศส บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์จำกัด และ COMEXPOSIUM ร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference) การดำเนินโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการสหกรณ์" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการสหกรณ์" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวินัย ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561 ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้กับคณะทำงาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อม นายวิชา งามสวย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ครู และนักเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ที่มาทัศนศึกษาดูงาน