information2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 น.ส. นลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และกลุ่ม กพส. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายเอกชัย จักรกรณ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สกก.ภาชีพัฒนา จำกัด ชี้แจงเกี่ยวกับแผนงานของ กสส. ข้อบังคับสหกรณ์ ในหมวด 8 คณะกรรมการดำเนินงาน 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 น.ส. นลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และกลุ่ม กพส. ร่วมประชุมหารือการผลิตข้าว กข 43 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด ได้เปิดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยมีประชาชนและสมาชิกสหกรณ์ที่มีบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยมาซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากในวันแรกที่สหกรณ์เปิดดำเนินการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมกับ พอช. และเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาการไม่ชำระหนี้บ้านและที่ดินของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนบ้านต้นตาลพัฒนา จำกัด และแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์

นายจิระชัย อินทรโชติ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมติดตามการรับชำระหนี้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จำนวน 15 ราย ณ บ้านประธานกรรมการ (วันที่ 20 ต.ค.60 เวลา 10.00 น.)