information2

ประกาศ  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (คลิกnew

ประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

                              มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
                          เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
                          มาตรการ ภูมิภาค

                             การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่            

 

news

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมประชุมรับทราบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับทราบนโยบาย หนังสือเวียนและข้อสั่งการจากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงโครงการ ด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ได้รับการประสานจากสำนักพัฒนาและเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้เตรียมดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นางสาววรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ชี้แจงโครงการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต และการตลาด ระดับจังหวัด โดยมีนางกนกทิพย์ ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ชี้แจงโครงการพร้อมรายละเอียดคำขอกู้ของกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดย นายสัญญา กิจสัจจิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์การเกษตรเสนา จำกัด