information2

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่มาร่วมพิธี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำเหล่าข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการส่งเสริมการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบครบวงจร กิจกรรม การผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มทรัพยากรกุ้งแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังความคิดเห็นอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน