information2

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ทุ่งมหาราช โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดอุโลม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0" โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนา คณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“แก้ไขปัญหาด้านระบบการบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล ในการบริหารสหกรณ์”

วันที่ 27-28 กันยายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายวินัย ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยกลไกสหกรณ์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด