information2

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์การเกษตรมหาราช จำกัด อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลุ้นผลตัดสิน 17 สิงหาคม นี้

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่านองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดฯ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดย นายการันดร์ สามงามไฝ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ในฐานะผู้ประสานราชการกับอำเภอผักไห่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายอดุล  ภิบาลทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวละออ  สมศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกับ นางนันทนา อัตตะสาระ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ การออม