information2

ประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

                              มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
                          เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
                          มาตรการ ภูมิภาค

                             การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  new

  ประกาศ          ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  new

                           เรื่อง ประมูลขายทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธียื่นซองประมูล  
                           ประมูลขายทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธียื่นซองประมูล(2)  new
                                ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด                 

 

news

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอวังน้อย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ  เมืองหอม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ในฐานะผู้ประสานงานอำเภอวังน้อย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา