information2

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล (สหกรณ์สีขาว) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 กันยายน 2560

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามแผนพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรวแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 กันยายน 2560 กลุ่ม กพส. ดำเนินการประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่และธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีชุมชน โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560 ) ณ ศพก. หมู่ 3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา