information2

วันที่ 19 เมษายน 2561 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอนุรักษ์ต้นพุทราและผลไม้อื่นๆ อันเป็นพืชสำคัญของประวัติศาสตร์ที่คู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น

วันที่ 18 เมษายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินอุดหนุนซื้ออุปกรณ์ในการผลิตและแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้ นางจุฑารัตน์ กิ่งกาหลง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวกุศลิน สมสอาด นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นางสาวละออ สมศรี นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางปิยะนุช ศรีวรพจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมสมาชิกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 8 เมษายน 2561 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายอดุล ภิบาลทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมนางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก