information2

ประชาสัมพันธ์   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

                              มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
                          เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการให้หรือรับสินบน
                          มาตรการ ภูมิภาค

                             การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  new

  ประกาศ          ประกาศจังหวัด เรื่องประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  new

                           เรื่อง ประมูลขายทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธียื่นซองประมูล  
                           ประมูลขายทรัพย์สิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธียื่นซองประมูล(2)  new
                                ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด                 

 

news

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การนำเสนอผลการดำเนินการตามแนวทางการเชื่อมโยง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระดับจังหวัด ปี 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีสหกรณ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานโครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ กำหนดจัดประชุมภายใต้โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ เพื่อเป็นการกำกับดูแลสหกรณ์

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไข้ปัญหาสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องฯ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ซักซ้อม ชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายกระทรวง พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วน