information2

วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดย นางกนกทิพย์ ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การสร้างการรับรู้นโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลผ่านสถาบันเกษตรกร" และกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ภาพรวมนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล"โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมรับฟัง ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด เพื่อตรวจติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาลและโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา จำกัด อำเภอบางบาล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด พร้อมร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการหลักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง