information2

down1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ) (รายละเอียด) โทร.0 3524 3702   GetArticleImage
              


 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการกลุ่มด้วยวิธีการสหกรณ์ ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับคณะ เดินทางศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจที่ 1,2 และส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมคณะเดินทางมาศูนย์ธุรกิจการเกษตรของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายวินัย ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้สอนแนะ ในหัวข้อแนวทางการยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง (Unit School) ให้กับบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 นายวินัย ธรรมโวหาร ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดการประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดงานวันสหกรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ มีผู้เข้าร่วมงานจากสหกรณ์จังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการพระราชดำริฯ ณ วัดไผ่ดำ