information2

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ แก่ผู้ร่วมเสวนาฯ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 17 มิถุนายน  2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมประชุมติดตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จัดกิจกรรม "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2562