banner news

DSC 0844

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมประกอบอาหาร เพื่อบริการแก่ประชาชน ที่เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ บริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

20171023 1 0101

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

20171023 0005

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2560  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา