banner news

 0007

วันที่ ๒๐ มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

 0015

วันที่ 15 มิถุนายน 2561เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

DSC 4784 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการจัดประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวเปลือกภายใต้โครงการะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561