banner news

DSC 3934 1

26 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าต้อนรับคณะแข่งขันแรลลี่ ณ สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด นำโดย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

DSC 3669

21 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังโครงการอบรม เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" ผ่านระบบกาประชุมทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

136262

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร  โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนมาตรการเกษตรประชารัฐ