แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

                                1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    ||   รายบุคคล 1 ,  3  ,,  5

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ||   รายบุคคล , 2 , 3

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ||   รายบุคคล 1 , 2

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    ||   รายบุคคล 1

                                2) ประชาสัมพันธ์

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงาน เสริมสร้างพลังงานทางสังคม

    โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร