banner news

IMG 0515

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562  ณ บ้านนาอิสาน หมู่ที่่ 16  ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  ซึ่งวันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ในการเสริมสร้างความปรองดองสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรชาวฉะเชิงเทรา สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ และส่วนราชการในกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงานประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย   และกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตฯ มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กว่า 150 คน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

            abu061ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)  

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)