banner news

DSC 7896

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมโรงงานรมควันยางพารา ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 62 ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 17 บ้านซอย 5 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายพิชัย สิทธิ์ภานุวงค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ

พร้อมนำชมกระบวนการทดสอบการทำงาน (Test run) ของโรงงาน เริ่มต้นที่กระบวนการชั่งน้ำหนักยางแผ่นดิบพร้อมให้รหัสพาเลทวางยางแผ่นเพื่อทราบน้ำหนักและใช้ในการคำนวณต้นทุนการแปรรูป จากนั้นจึงนำยางแผ่นดิบเข้ากระบวนการล้างทำความสะอาด ต่อด้วยนำแขวนบนแกนไม้ไผ่วางบนเกะ เมื่อยางแห้งหมาดดีแล้วจะใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกเกะเข้าห้องรมควัน ใช้เวลารมควัน 24 ชั่วโมง (ห้องรมควัน 1 ห้อง บรรจุได้ 24 เกะหรือประมาณ 15 ตัน) เมื่อรมควันเสร็จแล้วจะนำยางแผ่นออกจากราวแขวนไม้ไผ่ นำมาวางบนพาเลทพร้อมให้รหัสและชั่งน้ำหนักใช้ในการคำนวณต้นทุน จากนั้นเตรียมนำยางแผ่นที่รมควันแล้วเข้าสู่กระบวนการอัดก้อนส่งจำหน่ายตามคำสั่งซื้อต่อไป ทั้งนี้ พลังงานความร้อนที่ให้แก่เตารมควันได้จากเชื้อเพลิงไม้ยางพาราโดยจะชั่งน้ำหนักฟืนไม้ยางพาราก่อนใส่เข้าเตารมควันเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตและการใช้ไปของฟื้นในแต่ละช่วงเวลาการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

            abu061ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)  

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)