banner news

timeline 25620611 195830

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ   สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ  2562 ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด จำนวน 11 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางการจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

            abu061ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E-bidding)  

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)