ข่าวประชาสัมพันธ์


- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  pdfnew
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  pdf

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินมรรถนะครั้งที่ 1   pdf
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  pdf 
***************************************************************************************************************
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   pdf
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   pdf
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินมรรถนะครั้งที่ 1   pdf  
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   pdf
*
**************************************************************************************************************
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   pdf
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์   pdf
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ เรื่อง  ขอยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   pdf
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   pdf
- ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป  pdf


icon21ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาทicon21
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชัยนาท เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับสอบถาม ตรวจดูข้อมูลต่างๆ โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. สอบถามด้วยตนเอง/ทางโทรศัพท์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 ม.4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
โทรศัพท์ 0-5640-5227-29 โทรสาร. 0-5640-5227
2. ทางเว็บไซด์ http://webhost.cpd.go.th/chainat
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ตามมาตรา ๙)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว