ban information11

เรื่องทั่วไป

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
preview  ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (1 อัตรา) (16/01/62) preview
preview 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์) (11/01/62)
preview 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ คนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (28/12/61)
preview  ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (1 อัตรา) (12/12/61)

preview โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อ  (18/05/61)
preview บัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC (08/05/61)

preview 
ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  (21/09/60)
preview แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ (08/08/60)

 

 

 

ban information1


แผนที่ตั้งสำนักงาน