ban information11

ข่าวทั่วไป

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png กำหนดการกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 22 "หนองบัวแดงเกมส์" (07/12/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  (21/09/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ (08/08/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ | แบบสำรวจมูลหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2560 |  (08/08/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) (27/07/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png เอกสารกฎหมาย ปปง. (16/07/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png ตัวอย่าง-แผนการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์รายบุคคล (11/07/60)

http://web.cpd.go.th/chaiyaphum/images/bullet/07_icons-16.png การรับสมัครเพื่อคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร (26/06/60)
     bullet blueระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     bullet blueใบรับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
     bullet blueประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

ban information1


p actionplan2560 p cps p email p km
p music p handbook p downloadform p facebook