ข่าวประชาสัมพันธ์

 

icon6 ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่เป็นจิตอาสาฯ  newred1

icon6 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 

        (กรอกแบบสำรวจตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึง 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.)

icon6 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แบบสหกรณ์)  

icon6 ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลงาน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)  

icon6 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  

icon6 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561   

icon6 สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่ง ตส.2 

icon6 สารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย”  

icon6 แบบประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ ครั้งที่ 1  

icon6การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2561  

         - คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

         -  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)

icon6 แบบสอบถาม  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปีงบประมาณ 2561

icon6 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 banner34                                                    ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>>