• 003
  • 007
  • 008

 

  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   คลิก  

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก  

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ(ทั่วไป)คลิก

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

pic newyear

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
            - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
     กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
          -กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง >>Download PDF<<
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
           -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS  >>> Click <<<
           -กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์  >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >>Download PDF<<
 

 แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> Click <<
 โครงการตลาดเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
            -กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
     กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
            -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ >>Click<<
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง >>Download PDF<<
 โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
              -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร >>Download PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
            -กิจกรรมรอง พัฒนาชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ >>Dowload PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม >>Download PDF<<
 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
  โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ>>Download PDF<<

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

011040
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
34
52
416
10127
1305
1812
11040

Your IP: 54.167.126.106
2018-01-20 14:24
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai