• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
            - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
     กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
          -กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง >>Download PDF<<
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
           -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS  >>> Click <<<
           -กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์  >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >>Download PDF<<
 

 แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> Click <<
 โครงการตลาดเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
            -กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
     กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
            -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ >>Click<<
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง >>Download PDF<<
 โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
              -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร >>Download PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
            -กิจกรรมรอง พัฒนาชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ >>Dowload PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม >>Download PDF<<
 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
  โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ>>Download PDF<<

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

023706
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
65
58
123
22984
1948
2174
23706

Your IP: 54.198.111.185
2018-07-23 15:04
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

28072018