• 003
  • 007
  • 008

 

 ประกาศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด

ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก<<   ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<<  

  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย  >>คลิก<< 

  ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA)   >>คลิก<< 

  ดาวน์โหลด เอกสาร การเลิก การชำระบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    >>คลิก<< 

  รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>คลิก<<

  ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562   >>คลิก<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

Actionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

    1.2 แผนงานประชาสัมพันธ์ >>Download PDF<< 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    2.1 โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
              - พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป>>Download PDF<<
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(กบส.)>>Download PDF<<
             - กำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวม                 ถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง >>Download PDF<<
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
    2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี 62
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร>>Download PDF<<
3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
    3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร (รูปแบบพิเศษ) >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร(กิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  >>Download PDF<<
    3.2 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
            - สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรกรในสหกรณ์ >>Download PDF<<
    3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
            - ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุแก่เกษตรกรในสถานเกษตรกร >>Download PDF<<
    3.4 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
            - สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ >>Download PDF<<
    3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
           - พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member) >>Download PDF<<
    3.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
          - สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ >>Download PDF<<
    3.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครืองจักรกลทางการเกษตร
         - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร >>Download PDF<<
    3.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
         - สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
    3.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
         - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
    4.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            - พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>Download PDF<<

                - ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นทางขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) >>Download PDF<<
            - ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี >>Download PDF<<
            - โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี >>Download PDF<<
            - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ >>Download PDF<<
    4.2 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล >>Download PDF<<
      4.3 โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
                 พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

067041
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
39
153
651
65644
2131
3642
67041

Your IP: 3.90.207.89
2019-06-21 06:48
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai