• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561  >>ดาวน์โหลด<< 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคารับจ้างเหมาบริหาร(บุคคลธรรมดา) เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562   >>ดาวน์โหลด<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

Actionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

            1.1 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                   - บุคลากรภาครัฐ (จัดจ้างพนักงานราขการ / ค่าเช่าบ้าน / ประกันสังคม / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย )

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    2.1 ผลผลิต / โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
               2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                      - โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ >>Download PDF<< 
3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
    3.1 ผลผลิต / โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร
            3.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร      >>Download PDF<<
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
    4.1 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              4.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>Download PDF<<

                  4.1.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู) >>Download PDF<<
             4.1.3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี>>Download PDF<<
    4.2 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                  4.2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล >>Download PDF<<
      4.3 ผลผลิต / โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
                  4.3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

050657
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
33
88
121
49722
2150
4087
50657

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:40
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

Untitled 1

จังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018