Black Ribbon
  • 003
  • 004
  • 007
  • 008

700x180

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560คลิก

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 

firstjpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 ร่วมกับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับฟังการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 ผ่านเครื่องรับสัญญานทางไกลผ่านดาวเทียม (Web Conference)  โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพานะ ชี้แจงว่าในปี 2561 มีการปรับเปลี่ยนพอสมควร ทั้งรูปแบบ และวิธีการ โดยมีทิศทางการทำงานตามเป้าประสงค์หลัก จะเน้นการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ/ยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาคน และการขับเคลื่อนระบบเกษตรแปลงใหญ่ มาตรการกำกับดูแลสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากขึ้น และจัดการปัญหาหนี้สินของสมาชิกให้มากที่สุด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

นายสมชัย  ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้ประชุมบุคลากร เพื่อสานต่อนโยบาย พร้อมรับนโยบายและนำแนวทางที่ได้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน ยกระดับการบริหารจัดการสู่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ รวมถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งเน้นการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่น "Smart Agricultural Curve) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ "เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนเองในปี 2561 นี้

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

005227
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11
41
11
4763
1322
1701
5227

Your IP: 54.166.199.178
2017-10-22 05:56

hqdefault copy