• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด  เพื่อให้การดำเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ และสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า คณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร คาดการณ์ความต้องการข้าว ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 4.99 ล้านตัน ปริมาณการผลิต 8.07 ล้านตัน ซึ่งมากเกินความต้องการของตลาด 3.08 ล้านตัน ส่งผลกระทบใหเราคาข้าวเปลือกตกต่ำ คณะทำงานฯจึงกำหนดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12  สหกรณ์โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาทให้กับระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่อง

          นายสมชัย กล่าวต่อไปว่าในส่วนของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 สหกรณ์ รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป รวมปริมาณ 122,862 ตัน และประสงค์ขอกู้เงิน ธ.ก.ส. จำนวน 1,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/1 จำนวน 132,334 ราย ซึ่งจะได้นำเสนอขอรับการสนับสนุน ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ต่อไป เพื่อช่วยชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาดมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 122,862 ตัน และเพิ่มมูลค่าจากการรวบรวมและแปรรูปข้าว โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า 132,334 ครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า สหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อไป

 

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

023451
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
71
82
467
22494
1693
2174
23451

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-20 10:14
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

28072018