• 003
  • 007
  • 008

 

  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   คลิก  

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก  

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ(ทั่วไป)คลิก

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

pic newyear

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะทำงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายคำรณ ได้ชี้แจงถึงเป้าประสงค์หลักของการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve”ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  เน้นการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ/ยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาคน โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้สานต่อนโยบาย โดยให้มีการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนตามนโยบายฯ ได้มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการขับเคลื่อน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1.) สร้างความเข้มแข็ง กลุ่มที่ 2.) ขับเคลื่อนงานนโยบาย และกลุ่มที่ 3.) มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม และจะเน้นการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อน "Smart Agricultural Curve) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ "เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนเองในปี 2561 นี้

          นายสมชัย ได้กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระพราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และการคัดเลือกระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนปอวิทยาคม โรงเรียนริมโขงวิทยาคม และโรงเรียนสังวาลวิท 8 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีการจัดการเรียนรู้การสอนสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ เป็นการยกระดับและการพัฒนาด้านการสหกรณ์อย่างยั่งยืน

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

011055
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
49
52
431
10127
1320
1812
11055

Your IP: 54.167.126.106
2018-01-20 14:31
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai