• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562 เป็นรายสหกรณ์ คลิก

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะทำงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายคำรณ ได้ชี้แจงถึงเป้าประสงค์หลักของการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve”ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  เน้นการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ/ยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาคน โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้สานต่อนโยบาย โดยให้มีการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนตามนโยบายฯ ได้มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการขับเคลื่อน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1.) สร้างความเข้มแข็ง กลุ่มที่ 2.) ขับเคลื่อนงานนโยบาย และกลุ่มที่ 3.) มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม และจะเน้นการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อน "Smart Agricultural Curve) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ "เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนเองในปี 2561 นี้

          นายสมชัย ได้กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระพราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และการคัดเลือกระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนปอวิทยาคม โรงเรียนริมโขงวิทยาคม และโรงเรียนสังวาลวิท 8 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีการจัดการเรียนรู้การสอนสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ เป็นการยกระดับและการพัฒนาด้านการสหกรณ์อย่างยั่งยืน

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

head2

 

 facebook

 

038146
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
55
324
559
36582
2285
7219
38146

Your IP: 54.161.116.225
2018-10-17 02:12
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai