• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561  >>ดาวน์โหลด<< 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคารับจ้างเหมาบริหาร(บุคคลธรรมดา) เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562   >>ดาวน์โหลด<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 

          วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะทำงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายคำรณ ได้ชี้แจงถึงเป้าประสงค์หลักของการขับเคลื่อน “Smart Agricultural Curve”ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  เน้นการพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ/ยกกระดาษ A4 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร พัฒนาคน โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายได้สานต่อนโยบาย โดยให้มีการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนตามนโยบายฯ ได้มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบการขับเคลื่อน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มที่ 1.) สร้างความเข้มแข็ง กลุ่มที่ 2.) ขับเคลื่อนงานนโยบาย และกลุ่มที่ 3.) มาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่ม และจะเน้นการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อน "Smart Agricultural Curve) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งเน้น "การพัฒนาคน และยกระดับการบริหารจัดการ "เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนเองในปี 2561 นี้

          นายสมชัย ได้กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระพราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และการคัดเลือกระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนปอวิทยาคม โรงเรียนริมโขงวิทยาคม และโรงเรียนสังวาลวิท 8 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีการจัดการเรียนรู้การสอนสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ เป็นการยกระดับและการพัฒนาด้านการสหกรณ์อย่างยั่งยืน

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

050686
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
62
88
150
49722
2179
4087
50686

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:53
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

Untitled 1

จังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018