• 003
  • 007
  • 008

 

  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   คลิก  

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก  

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ(ทั่วไป)คลิก

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

pic newyear

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดการอบรม

            ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ 56 แห่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รวม 198 คน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

         นายสมชัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามบันทึกความเข้าใจในการประสานความร่วมมือป้องกันการฟอกเงินผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิด ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นมูลค่ารวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆโดยวิธีใดๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทราบถึงลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

         นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ให้การสนับสนุน หากพบว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้แจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ หลังจากการอบรม ฯ สหกรณ์ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงิน โดยการกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบสหกรณ์ มิให้ได้รับความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ต่อไป

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

011051
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
45
52
427
10127
1316
1812
11051

Your IP: 54.167.126.106
2018-01-20 14:30
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai