• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

            ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ 56 แห่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รวม 198 คน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

         นายสมชัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามบันทึกความเข้าใจในการประสานความร่วมมือป้องกันการฟอกเงินผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิด ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นมูลค่ารวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆโดยวิธีใดๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทราบถึงลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

         นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ให้การสนับสนุน หากพบว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้แจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ หลังจากการอบรม ฯ สหกรณ์ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงิน โดยการกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบสหกรณ์ มิให้ได้รับความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ต่อไป

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

023449
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
69
82
465
22494
1691
2174
23449

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-20 10:14
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

28072018