• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

               วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร (1 อำเภอ 1 สหกรณ์) หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ภาคการเกษตรตามเกณฑ์กำกับกิจการที่ดี”  โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะทำงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมพร้อมกัน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย

               นายสมชัย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้สหกรณ์เป็นช่องทางส่งผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.25557 เป็นต้นมา ในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ ราคาพืชผลการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ซึ่ง นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นการยกระดับสถาบันเกษตรให้เข้มแข็งมีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความอยู่ดีของมวลสมาชิก ได้ปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสหกรณ์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นที่พึ่งของสมาชิสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในอำเภอ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ภาคการเกษตรระดับอำเภอให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กำหนดให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (1 สหกรณ์ 1 อำเภอ)

              นายสมชัย ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายรับทราบนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนระบบสหกรณ์และพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร จึงดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร (1สหกรณ์ 1 อำเภอ) หลักสูตร“การเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ภาคการเกษตรตามเกณฑ์กำกับกิจการที่ดี” เพื่อพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร เพิ่มศักยภาพ ความเข้มแข็ง และสร้างความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ แก่สหกรณ์ภาคการเกษตรในจังหวัดเชียงราย โดยนำวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และชุมชนในระดับอำเภอ ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนสืบไป

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

023443
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
63
82
459
22494
1685
2174
23443

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-20 10:12
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

28072018