• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2562 เป็นรายสหกรณ์ คลิก

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 วันที่ 8 มกราคม 2561 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561ประจำเดือนมกราคม 2561  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอนุกรรมการ นายสมชัย ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นอนุกรรมการ นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ นายมงคล กันทะเตียน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายสมชัย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 130 ล้านบาท ที่ประชุม ได้พิจารณาและอนุมัติให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 สหกรณ์  ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตกาแฟมาแปรรูปจำหน่าย จำนวน 1,300,000.-บาท 2. สหกรณ์การเกษตรแม่สายจำกัด จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร(ASPL) จำนวน 2,000,000.-บาท 3.สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท 4.สหกรณ์ อ.บ.ต.สันกลาง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพาะปลูกข้าว จำนวน 4,000,000.-บาท 5.สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาแปรรูปจำหน่าย  จำนวน 3,500,000.-บาท 6.สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 1,000,000.- บาท 7.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพราะปลูกข้าวจำนวน 2,000,000.- บาท 8.สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย จำนวน 3,500,000.-บาท 9.สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 5,000,000.-บาท 10.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวอีกว่า   คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้ให้แก่ สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย และสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย  รวมทั้งอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ ในการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ที่หลากหลายชนิด ได้แก่ นมถุง (นมส่งตามโครงการนมโรงเรียน) นมถุงที่จำหน่ายในท้องตลาดรสชาติต่างๆ เช่น รสหวาน รสจืด รสสตอเบอรี่ รสช็อคโกแลต และรสผลไม้รวม รวมถึงไอศกรีมนมสดด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาของสมาชิกสหกรณ์ ที่จะได้รับค่าน้ำนมดิบได้ครบและตรงเวลา มีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ของตนสามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สืบไป

ปชส. สหกรณ์เชียงราย รายงาน

10/01/2561

 

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

head

bannerplan

 facebook

 

039252
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1
108
330
37587
3391
7219
39252

Your IP: 54.161.116.225
2018-10-24 00:07
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai