แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยระบบสหกรณ์ในพื้นที่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 4
วันสหกรณ์นักเรียน 2562 14
โครงการพัฒนาศักยภาพ สกต ธ.ก.ส.เชียงราย 21
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 27
ประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 15
เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 32
ประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 24
ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินจังหวัดเชียงราย 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าชายแดน 34
1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 28