แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 6
ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินจังหวัดเชียงราย 8
ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าชายแดน 6
1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 7
ประชุมคณะทำงาน (จกบ.) 12
โครงการไมซ์เพื่อชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 7
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 14
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก. 11
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพสมาชิกสหกรณ์โคนม 19
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 22