วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ...... ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยรับฟังการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์จากที่ประชุม ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้น ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ รวม 78 คน