วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (เส้นทางการขนส่งสินค้ากล้วย) และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในกลุ่มโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานสำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับการตรวจ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย