วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด โดยมี นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายฐณพงศ์ อินทรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ผู้แทนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย