วันที่ 28 ก.พ.2561 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ให้นายวิชิต ภูกัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และน.ส.นงนุช พุทธเคน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ประจำกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมสมาชิกใหม่ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด ในหัวข้ออุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย