วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อรับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนางอำนวยพร มากไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ตลอดจน ข้าราชการ พนักงานราชการเข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย