วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม หารือร่วมกับ นายศุภชัย แมคอินไตย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบการเข้าช่วยเหลือรับซื้อสับปะรด ของบริษัทท็อปส์ซูเปอร์มาร์เกต ผ่านสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด จำนวน 100,000 ลูก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประธานสภาเกษตรกร ประธานหอหารค้า ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องอู่หลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย