วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘ สหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชน ตัวแทนบริษัทผู้จำหน่ายเมล็ดพันธ์และรับซื้อผลผลิต เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย