วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานกิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561” ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมภายในงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากดิน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ต่อไป