วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเชียงราย จำกัด อำเภอพญาเม็งราย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย