วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่ผู้แทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายคีตวุฒิ นับแสง ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงแรมลักษวรรณ อ.เมืองเชียงราย