เชียงรายเดินหน้า “เดินหน้าสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา”
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังนา ตามหลักวิชาการและจากประสบการณ์ของเกษตรกรต้นแบบ โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ แปลงการเรียนรู้เกษรกร หมู่ 2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย