วันที่ 4 มกราคม 2562 นายไชยยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามงาน กับนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐบาลโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยนำเสนอเรื่องการตลาดผ่านระบบของสหกรณ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่ลาว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร พร้อมตรวจแปลงปลูกข้าวโพดฯของเกษตรกรในพื้นที่ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว