วันที่ 8 มกราคม 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานในเขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดน่าน,และจังหวัดแพร่) ตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมถึงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 16 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะข้าราชการจากเขตตรวจราชการที่ 16 ให้การต้อนรับและเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย