จังหวัดเชียงรายสัมมนาสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ธุรกจิกเพื่อการแข่งขันสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม(Cluster โคนม)ระดับภาค โดยมีนางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีสหกรณ์โคนม พร้อมทั้งผู้แทนจาก สหกรณ์โคนม ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมสัมมนาระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย