กลุ่มตรวจการสหกรณ์

(อัตรากำลัง  ๕  คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวอุไร  ไตรเกษม
ตำแหน่ง     :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา     :   
เศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์    :   
053-711178 ต่อ 25

E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    :   
การจัดการทั่วไป

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 25

E-mail    :

 

somkid

 

 

ชื่อ     :  นายสมคิด    ดอนชัย

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :    ปริญญาตรี

สาขา    :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 25

E-mail     :

 

narapat

 

ชื่อ     :   นางสาวนาราภัทร    ไชยวงศ์

ตำแหน่ง    :   นิติกรปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    : 
 นิติศาสตร์บัณฑิต

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 25
E-mail    :

 

 

 

 

ชื่อ    :   ว่าที่ รต.หญิงวาริณี ฟูนัน
ตำแหน่ง    :
  นิติกร
การศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    :
  นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 25

E-mail    :