กลุ่มตรวจการสหกรณ์

(อัตรากำลัง ๕ คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวอุไร  ไตรเกษม
ตำแหน่ง     :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา     :   
เศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์    :   
053-711178 ต่อ 25
มือถือ    :   
08-1951-7941
E-mail     :

 

 punchanuch

 

 

ชื่อ     :   นางสาวปุญชรัสมิ์  คำเพียร
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    :   
การบัญชี

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 25
มือถือ    :   088-253-6495
E-mail     :

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตา
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    :   
การจัดการทั่วไป

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 25
มือถือ    :   089-955-5317
E-mail    :

 

 

 

 

 

ชื่อ    :   ว่าที่ รต.หญิงวาริณี  ฟูนัน
ตำแหน่ง    :
  นิติกร
การศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    :
  นิติศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 25
มือถือ     :
  08-7907-8392
E-mail    :
 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวจารุณี  ทายะ
ตำแหน่ง    : 
  นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    : 
  การบริหารภาครัฐและเอกชน
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 25
มือถือ    : 
 088-253-6495

E-mail    :