กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

(อัตรากำลัง 6 คน)

 

 

 

 

ชื่อ    :    นายคีตวุฒิ  นับแสง
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                    
  ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    : 

สาขา   :
 
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 22
E-mail     :  

 

 

 

cpd

 

 

ชื่อ     :   
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :   

สาขา     :     

โทรศัพท์    :   

E-mail     : 

 

 

 cpd

 

 

ชื่อ    :   

ตำแหน่ง    :   

วุฒิการศึกษา    :   

สาขา   :   

โทรศัพท์   :  

E-mail    :   

 

 

 

ชื่อ      :   นางกัญญ์วรา  ทาศรี
ตำแหน่ง    :
  นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาโท
สาขา    :   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โทรศัพท์    :  
053-711-178 ต่อ 26
E-mail    :

 

 

 

ชื่อ    :   นางวิชญา  วิชัยปะ
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาตรี
สาขา     :   
การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
โทรศัพท์    :
  053-711-178 ต่อ 26
E-mail     :

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     : นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :
  ปริญญาตรี
สาขา    :  บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์    :
  053-711-178 ต่อ 26
E-mail     :