กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

(อัตรากำลัง 6 คน)

 

cpd

 

 

ชื่อ    :   
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                    
  ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    :

สาขา   :

โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 22
มือถือ    :
  
E-mail     : 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายมงคล  กันทะเตียน
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :   
ปริญญาตรี
สาขา     :
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 26
มือถือ    :   
082-898-8199
E-mail     : 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาโท
สาขา    :
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์    :
  053-711-178 ต่อ 26
มือถือ   :
  089-701-9605
E-mail    :

 

 

 

 

ชื่อ      :   นางกัญญ์วรา  ทาศรี
ตำแหน่ง    :
  นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาโท
สาขา    :   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โทรศัพท์    :  
053-711-178 ต่อ 26
มือถือ    :   084-175-4242
E-mail    :

 

 

 

ชื่อ    :   นางวิชญา  วิชัยปะ
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาตรี
สาขา     :   
การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
โทรศัพท์    :
  053-711-178 ต่อ 26
มือถือ    :   086-911-9833
E-mail     :

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     : นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :
  ปริญญาตรี
สาขา    :  บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์    :
  053-711-178 ต่อ 26
มือถือ    :   091-858-8482

E-mail     :