กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

(อัตรากำลัง 8 คน)

 cpd

 

ชื่อ     :  

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :   

สาขา    

โทรศัพท์    :   

มือถือ   :   

E-mail    :

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวศิวาพร วังสมบัติ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาเอก

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

โทรศัพท์   :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ   :   089-635-4114

E-mail    :   

 

 

 

 

ชื่อ    :   นายสมิทธิ์  เย็นใจ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา   :   บริหารธุกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ   :   088-269-8459

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายวิชัย  ใจใหญ่

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ    :   091-071-1805

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายธัชนนท์ ก๋าละ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ    :   08-6187-3524

E-mail    :   

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา     :   บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ    :   088-269-5179

E-mail    : 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ   :   09-3053-4280      

E-mail    : 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายยุทธ แก้วกำเนิด

ตำแหน่ง     :   พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา   :   มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

สาขา      : -

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ    :   08-1530-4699

E-mail    :