กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

(อัตรากำลัง 8 คน)

 amnuaypon1

 

ชื่อ    :   นางอำนวยพร  มากไมตรี
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                     
  ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    : 
 ปริญญาโท
สาขา   : 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โทรศัพท์    :  
053-711-178 ต่อ 22

E-mail     : 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   : 
  ปริญญาโท
สาขา    : 
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์    : 
  053-711-178 ต่อ 26
E-mail    :

 

punchanuch

 

ชื่อ    :   นางสาวปุญชรัสมิ์  คำเพียร

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา   :  การบัญชี

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายวิชัย  ใจใหญ่

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายธัชนนท์ ก๋าละ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :   

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา     :   บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    : 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :