กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑  

(อัตรากำลัง  ๑๐ คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายฐณพงศ์ อินทรแสน
ตำแหน่ง   :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                 
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา    :   
การจัดการทั่วไป
โทรศัพท์   :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ   :   
08-1961-5133
E-mail     :

 

jareonchai

ชื่อ     :     นายเจริญชัย    เชื้อสะอาด
ตำแหน่ง     :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา    :   
 ปริญญาตรี
สาขา    :   
 วิชาสหกรณ์
โทรศัพท์    : 
 053 - 711178 ต่อ 21
มือถือ    :    
093 - 1654745

E-mail    :  chareon

 

 

 

ชื่อ    :   นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    :   
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์   :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ     :   
086-431-1659, 081-681-0094
E-mail     :

 

 

 

ชื่อ      :   นายสวัสดิ์  รมภิรันต์
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    :   
เศรษฐศาสตร์เกษตร
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
089-854-9741
E-mail    :

 wannapa

 

ชื่อ      :    นางสาววรรณภา    แสงดา
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    : 
ปริญาโท
สาขา    :   
 การบัญชี
โทรศัพท์   :   
 053-711178 ต่อ 21
มือถือ    :   

E-mail     :
  wannapa

 

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวยุวรี กิยา
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    :   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
095-049-6945
E-mail    :

 orn

 

 

ชื่อ     :   นางสาวอรวลี  ด่านสถาปนาพงศ์
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา     :   
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
097-9461657
E-mail     : 
onvalee2524 @ gmail.com

 

Jo

 

 

 

ชื่อ     :   นายสรายุทธ    ทอนช่วย
ตำแหน่ง    :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :   
ปวส.
สาขา     : 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพัฒนาเว็บเพจ)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ     :   
๐๘๗ - ๕๖๕๖๘๓๓
E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายกิตติไกร  ไชยเลิศ
ตำแหน่ง     :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปวส.

สาขา     :   การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :
E-mail     :

DSC09114

 

ชื่อ     :  นายวรธัช อินทรแสน

ตำแหน่ง    :เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา    :คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 20

E-mail    :