กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(อัตรากำลัง ๙ คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ   :   นายเอนก  อุปนันท์

ตำแหน่ง   :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ   :   08-1885-8640

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางลาวัณย์ วรรณสาร

ตำแหน่ง      :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา      :   การจัดการทั่วไป

มือถือ      :   08-1531-7442

E-mail      :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวอภิรดี  อภิธนัง

ตำแหน่ง       :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา     :    บริหารธุรกิจ

มือถือ     :   086-911-6884

E-mail     :

 

 

 

ชื่อ       นางสาวดรรชนี ปันทะลา

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา     :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มือถือ     :   08-6921-6115

E-mail     :

smith

  

ชื่อ     :   นายสมิทธิ์  เย็นใจ

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาโท

สาขา    :     บริหารธุกิจมหาบัณฑิต

มือถือ     :     0882695346

E-mail     :    

 

 

ladapa

 

 

ชื่อ     :   นางลฏาภา    จันทร์ดีมี

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :  

มือถือ     :   

E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางโสละดา หะวัน

ตำแหน่ง     :   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปวส.

สาขา     :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ     :   08-9634-2292 , 08-4041-8406

E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาววาสนา  สบบง

ตำแหน่ง     :   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปวส.

สาขา     :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ     :   08-8263-0055

E-mail      :

 

 

 

 

 

ชื่อ      :   นายบรรเลง อิ่นคำแดง

ตำแหน่ง      :   พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา   :   มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

สาขา     :   -

มือถือ     :   08-7175-1467

E-mail     :