กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

(อัตรากำลัง 8 คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ   :  084-174-3535

E-mail   :

 

DSC09107

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวกัณต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

มือถือ   :  082-189-6996

E-mail   :

 

nitpornrat 

 

ชื่อ    : นางสาวนิษฐ์ภรรัด    เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัญฑิต(การจัดการทั่วไป)

มือถือ  :   098-750-5013

E-mail   : nidporn

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวจารุณี  ทายะ
ตำแหน่ง    : 
  นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา    : 
 ปริญญาตรี
สาขา    : 
  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
โทรศัพท์    :   

E-mail    :

wanwisa

 

 

ชื่อ   :  นางสาววันวิสาข์    คงมี

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :  การบัญชี

มือถือ   :  087-546-7490

E-mail   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ชื่อ   :     นายอุเทน  ทาปัญญา

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :    วิชาการจัดการ

มือถือ   :   088-803-6673

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางพรรณพร  ชัยธิ

ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ   :  081-035-7130

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายนัททกร  เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขา   :  

มือถือ   :  087-660-3843

E-mail   :