กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

(อัตรากำลัง 8 คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ   :  084-174-3535

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวกัณต์ฤทัย  ก้องเกียรติธีระ

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)

มือถือ   :  082-189-6996

E-mail   :

 cpd

 

 

ชื่อ   :  

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา  :  

สาขา   :  

มือถือ   : 

E-mail   :

 

 

 

 

 

ชื่อ   : 

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา  :  

สาขา   :  

มือถือ   :  

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวฉัตรชนก  คำน้อย

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)

มือถือ   :  088-593-4513

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :     นายอุเทน  ทาปัญญา

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :    วิชาการจัดการ

มือถือ   :   088-803-6673

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางพรรณพร  ชัยธิ

ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ   :  081-035-7130

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายนัททกร  เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขา   :  

มือถือ   :  087-660-3843

E-mail   :