กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

 (อัตรากำลัง 7 คน)

 

ชื่อ    :     นายวิชิต  ภูกัน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                    ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :    ปริญญาตรี

สาขา   :    เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :    093-046-5407

E-mail   :  

 wasana ch

ชื่อ    :   นางสาววาสนา  ชำนาญยา

ตำแหน่ง   :    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

มือถือ  :   089-343-9556

E-mail   :  wasana_ch @ cpd.go.th

DSC09102

 

ชื่อ   :   นายบัญญัติ  หนูเจริญ

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา  :   ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

สาขา   :     สหกรณ์

มือถือ   :    085-106-7229

E-mail   :  

DSC09099

 

ชื่อ    :     นางสาวนงนุช    พุทธเคน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

มือถือ  :   

E-mail   : nongnoot

ชื่อ    :  นางจิริสุดา  ไชยะ

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   089-553-8454

E-mail   :

ชื่อ    : นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  สาขาบัญชี

มือถือ  :   061-285-0100

E-mail   :

ชื่อ    : นางธนภร  อัครมิ่งสกุล

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ  :   082-444-5362

E-mail   :