กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

 (อัตรากำลัง 8 คน)

ชื่อ    : นายวีนัส  วงศ์ขัติย์

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   086-428-6434, 086-912-1810

E-mail   :

ชื่อ    :   นายวิชิต  ภูกัน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   093-046-5407

E-mail   :

DSC09099

 

ชื่อ    :     นางสาวนงนุช    พุทธเคน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

มือถือ  : 

E-mail   :

ชื่อ    : 

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา   :  

สาขา   :  

มือถือ  :   

E-mail   :

nitpornrat

ชื่อ    : นางสาวนิษฐ์ภรรัด    เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัญฑิต(การจัดการทั่วไป)

มือถือ  :   098-750-5013

E-mail   :

ชื่อ    :  นางจิริสุดา  ไชยะ

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   089-553-8454

E-mail   :

ชื่อ    : นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  สาขาบัญชี

มือถือ  :   061-285-0100

E-mail   :

ชื่อ    : นางธนภร  อัครมิ่งสกุล

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ  :   082-444-5362

E-mail   :