กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

(อัตรากำลัง 8 คน )

 cpd

 

 

ชื่อ    :   
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                   
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา   :  

สาขา    :   

โทรศัพท์    :   

มือถือ   :   

E-mail    :   

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางจวงจันทร์  พิงคะสัน
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาโท
สาขา    :  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ    :   
08-9263-9323
E-mail    :  
 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาวณัฐฐยา  คำโป่ง
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาตรี
สาขา     :   
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินการธนาคาร)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ    :   
08-5711-2062
E-mail    :  
 

 

 

 

 

ชื่อ      :  นายสหหวัฒน์  กาบแก้ว
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาตรี
สาขา    :  
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศิลปกรรม)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ    :   
08-9263-9323
E-mail     :  
 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา     :   

โทรศัพท์     :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ     :   
08-5034-8952
E-mail    :  
 

 

 

 

 

ชื่อ     :  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา   :   
บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ    :   
09-1072-0072
E-mail    :  
 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นายวิทยา  เรียบร้อยกิจ
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา    :  
บริหารธุรกิจบัญฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15
มือถือ    :  
08-9755-5286
E-mail     :