ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                        (อัตรากำลัง ๑๐ คน)

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายพิชิต เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง   :   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                 หัวหน้าฝ่ายบริหาร

วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต(สส.บ.)

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

มือถือ    :  08-9644-5558

E-mail   :  

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาววิไลพร  ขันแก้ว

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาโท

สาขา    :  วิทยาการจัดการ(บริหารธุรกิจ)

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 20

มือถือ     :  08-7824-5463

E-mail    :  

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวกีรติญา ไชยลังกา

ตำแหน่ง    :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 13

มือถือ    :  08-8290-6862

E-mail    :  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาวพัชรี  มาลา

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

มือถือ    :  08-4877-9481

E-mail    :  

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  ฐิติวรดา  วงศ์ขัติย์

ตำแหน่ง    :  นักจัดการงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 13

มือถือ   :  087-5679021

E-mail     : 

 

 cpd

 

 

 

 

ชื่อ   :  

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา    :  บัญชี

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 20

มือถือ   :  

E-mail    :   

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายสัมพันธ์  สุใจ

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

มือถือ    :  08-0500-7776

E-mail   :  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     :  นายวรธัช อินทรแสน

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา    :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 20

มือถือ   :  09-7920-9403

E-mail    :   

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาวศิริก้อย  แก้วแกมเงิน

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา    :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ภาษาอังกฤษธุรกิจ

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 20

มือถือ   :  08-4172-3141

E-mail    :  

DSC08576

 

ชื่อ    :   นางสาวทันธิกา    กตัญญู

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :   ภาษาอังกฤษธุรกิจ

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 20

มือถือ   :  

E-mail   :