Actionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

            1.1 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                   - บุคลากรภาครัฐ (จัดจ้างพนักงานราขการ / ค่าเช่าบ้าน / ประกันสังคม / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย )

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    2.1 ผลผลิต / โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
               2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                      - โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ >>Download PDF<< 
3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
    3.1 ผลผลิต / โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร
            3.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร      >>Download PDF<<
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
    4.1 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              4.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>Download PDF<<

                  4.1.2 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู) >>Download PDF<<
             4.1.3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี>>Download PDF<<
    4.2 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                  4.2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล >>Download PDF<<
      4.3 ผลผลิต / โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
                  4.3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<