ACtionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
    1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
            1.1.1 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                  - บุคลากรภาครัฐ (จัดจ้างพนักงานราขการ / ค่าเช่าบ้าน / ประกันสังคม / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย )

2. แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    2.1 ผลผลิต / โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
               2.2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                      - โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ >>Download PDF<< 
   2.2 ผลผลิต / โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
            2.2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
              - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
                 กิจกรรมรอง โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์
                กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร
                กิจกรรมรอง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
             2.2.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
    3.1 ผลผลิต / โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
    3.2 ผลผลิต / โครงการ ลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
    3.3 ผลผลิต / โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร
            3.3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  >>Download PDF<< 
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    4.1 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              4.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 5. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
    5.1 ผลผลิต / โครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตร
 6. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     6.1  ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร
7. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
        7.1 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกาตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง