ACtionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
    1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
            1.1.1 กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                  - บุคลากรภาครัฐ (จัดจ้างพนักงานราขการ / ค่าเช่าบ้าน / ประกันสังคม / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย )

                        >>Download PDF<<

2. แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
    2.1 ผลผลิต / โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ
            2.1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
              - กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  >>Download PDF<<
                 กิจกรรมรอง โครงการเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์  >>Download PDF<<
                กิจกรรมรอง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร  >>Download PDF<<
                กิจกรรมรอง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรปี 2561  >>Download PDF<<
             2.1.2 กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  >>Download PDF<<
3. แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
    3.1 ผลผลิต / โครงการ สนับสนุนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
              3.1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
    3.2 ผลผลิต / โครงการ ลดต้นทุนและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร

            3.2.1กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

              >>Download PDF<<

    3.3 ผลผลิต / โครงการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
            3.3.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์    >>Download PDF<< 
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    4.1 ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              4.1.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                        - งาน / โครงการส่งเสริมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                        
>>Download PDF<<
          - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
                        
>>Download PDF<<
                        - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี
                         
>>Download PDF<<
                        - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                       
>>Download PDF<<
 5. แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
    5.1 ผลผลิต / โครงการ พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตร
             5.1.1 กิจกรรมหลัก  พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตร >>Download PDF<<
 6. แผนงาน : แผนงานบูรณาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     6.1  ผลผลิต / โครงการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร

            6.1.1กิจกรรมหลัก สนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร

                  >>Download PDF<<

7. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
        7.1 ผลผลิต/โครงการ : สหกรณ์และกลุ่มเกาตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
              7.1.1  กิจกรรมหลัก : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับทราบและแนวทางการพัมนากลุ่มเกษตรกร                 (โครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร)  >>Download PDF<<

 

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก

 แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม
            - กิจกรรมรอง พนักงานราชการ
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง
     กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง
          -กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง >>Download PDF<<
      กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง
           -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS  >>> Click <<<
           -กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์  >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >> Click <<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก >>Download PDF<<
           -กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร >>Download PDF<<
 

 แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจกาแฟในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงการหลวง
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> Click <<
 โครงการตลาดเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
            -กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ขายสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
     กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร
            -กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
  โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์
     กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์
            -กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์ >>Click<<
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง >>Download PDF<<
 โครงการ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
     กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
              -กิจกรรมรอง ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร >>Download PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  โครงการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์ชายแดน
            -กิจกรรมรอง พัฒนาชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ >>Dowload PDF<<
  แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
  โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
     กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร
            -กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม >>Download PDF<<
 แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
  โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม
     กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ>>Download PDF<<