สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกร

 

                      รายการ ดาวน์โหลด
 - ข้อมูลทั่วไป           
 - ธุรกิจในแต่ละด้าน             
 - การมีส่วนร่วมของสมาชิก             
 - สินค้า และบริการหลัก          
- สถานะภาพทางการเงิน