รองนายทะเบียนสหกรณ์

Chaiya

ประวัติ

ชื่อ      นายไชยา   บุญญานุภาพ

          Mr.CHAIYA   BOONYANUPAP

ตำแหน่งปัจจุบัน           สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

           สถานที่ทำงาน             สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 899 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 0 5371 1178 ,0 5371 7781 โทรสารต่อ 14

มือถือ 090-9804301 , 097-0147946

ประวัติการทำงาน

          16 ม.ค. 2527   นักวิชาการสหกรณ์ 3-4   สำนักงานสหกรณ์อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง

          1 ธ.ค. 2529     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4-5   ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 จ.พิษณุโลก

          1 ส.ค. 2540     เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6ว.    ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 จ.พิษณุโลก

          17 ต.ค. 2543   เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมสหกรณ์ 7 สหกรณ์อำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

          16 ธ.ค. 2545   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ.ขอนแก่น

          30 มิ.ย. 2546   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ.ขอนแก่น

          17 พ.ย. 2547   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จ.ขอนแก่น

          ต.ค. 2552       ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จ.ชัยนาท

          28 ธ.ค. 2555   สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการสหกรณ์ ระดับต้น)     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

          29 ก.ย. 2557   สหกรณ์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการสหกรณ์ ระดับสูง)     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

          16 ม.ค. 2558   สหกรณ์จังหวัดระยอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการสหกรณ์ ระดับสูง)    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

          11 ต.ค.2561    สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย (ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการสหกรณ์ ระดับสูง)   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา

          ปี 2526 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์      สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

          ปี 2541 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          ปี 2547 ประกาศนียบัตร “ การพัฒนาทักษะการบริหาร   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   จัดการรุ่นที่ 2 (150 ช.ม.)

ปี 2552 ประกาศนียบัตร “นักบริหารสหกรณ์ ระดับต้น ระดับก้าวหน้าและระดับขั้นสูง” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

          ปี 2528 หลักสูตร นักวิชาการสหกรณ์   กองฝึกอบรม

          ปี 2530 หลักสูตร เสริมสมรรถนะการพูด   กองฝึกอบรม

          ปี 2531 หลักสูตร วิทยากร รุ่นที่ 11   กองฝึกอบรม

          ปี 2531 หลักสูตร การสอนด้วยเกม  ก.พ.

          ปี 2532 หลักสูตรเยาวชนสหกรณ์อาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเยาวชนแห่งชาติ

          ปี 2547 หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ รุ่นที่ 2   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ปี 2552 หลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ ระดับต้น

                                                        ระดับก้าวหน้า

                       ระดับขั้นสูง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   ปี 2554 หลักสูตร 7 อุปนิสัยแห่งผู้นำ  กรมส่งเสริมสหกรณ์   

                   ปี 2556 หลักสูตร นักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.60)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษาดูงาน

          ปี 2537 ศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศสิงคโปร์ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม สังคม การท่องเที่ยวในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ,ญี่ปุ่น,อียิปต์ ,จีน,ฮ่องกง ,มาเลเชีย ,เวียดนาม ,เขมร ,พม่า ,ลาว

(โดยทุนส่วนตัว)

ประวัติการบรรยายและการเป็นวิทยากร

          การพัฒนาทีมงาน ให้แก่ บริษัท KFC.ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์

          การพัฒนาศักยภาพนักบริหารสหกรณ์ ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

          การจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญนครพนม จำกัด

การให้บริการที่เป็นเลิศ ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ , สกต. หนองบัวลำภูสหกรณ์ในจังหวัดนครสวรรค์

การจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางธุรกิจสหกรณ์ในความส่งเสริมของ ธกส.นครพนม ธกส.มหาสารคาม

การบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต้อจำกัด จังหวัดนครสวรรค์

การบริหารจัดการสหกรณ์ยุดใหม่ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดน่านและสหกรณ์การเกษตรลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

การบริหารความเสี่ยง สกต.กำแพงเพชร

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ สหกรณ์ในจังหวัดตาก

การเป็นวิทยากร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเป็นผู้นำ การเคหะแห่งชาติ

งานเขียน

          หลักปรัชญาสหกรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการสหกรณ์

          ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางสหกรณ์ รูปแบบพีระมิดจำลอง (Pyramid model)

สัมมนานโยบายและกฎหมายสหกรณ์ : หน่วยที่ 9 หลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาสหกรณ์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(เขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์โอภาวดี เข็มทอง)

ผลงาน

          เป็นผู้กำหนดแนวคิด ออกแบบโครงการและการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต โครงการเกษตรอินทรีย์ก้าวไกล จากครัวไทยสู่ครัวโลก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ

         เป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด จังหวัดขอนแก่น

         เป็นผู้นำคณะ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี เจรจาการค้าด้านผลไม้เพื่อการส่งออกกับผู้แทนสมาคมผู้ค้าผลไม้ในตลาดห่าน เมืองดาหนัง ประเทศเวียดนาม

   การใช้ QR Code เพื่อระบุลักษณะทุเรียนระยอง เพื่อพัฒนาคุรภาพทุเรียนระยองสู่มาตรฐานระดับสูง

   การทำ Application ทุเรียนระยอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ สื่อสาร เล่าขานตำนานทุเรียนระยอง สวนทุเรียนมาตรฐาน ที่ได้รับ QR Code สวนท่องเที่ยว พันธุทุเรียน ข่าวสารเรื่องทุเรียน การรับประกันทุเรียนภายใต้ระบบ QR Code