รองนายทะเบียนสหกรณ์

นายสมชัย ใจกว้าง

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 

ประวัติ

                                                       ชื่อ นายสมชัย    นามสกุล ใจกว้าง

                                                       เกิดวันที่   18 มกราคม พ.ศ. 2501  อายุ   ๕๙  ปี

                                                       ภูมิลำเนาเดิม   อำเภอเกาะสมุย    จ. สุราษฏร์ธานี

                                                       เริ่มรับราชการ     เมื่อวันที่   15 มิถุนายน 2525

                                                       ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

  
ประวัติการศึกษา

                                   ปี 2517        มัธยมศึกษาตอนต้น                 ร.ร.เกาะสมุย   สุราษฏร์ธาณี
                                   ปี 2519        มัธยมศึกษาตอนปลาย              ร.ร.ทวีธาภิเศก   กรุงเทพฯ
                                   ปี 2525        วิทยาศาสตรบัณฑิต                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (  KU.37 ) 
                                   ปี 2536        นิติศาสตรบัณทิต                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 

ประวัติการทำงาน

                                    ปี 2525       นักวิชาการสหกรณ์ 3       สังกัด    สำนักงานสหกรณ์อำเภอแม่จัน  จ.เชียงราย 

                                    ปี 2526       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3        สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี   

                                    ปี 2529       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 4        สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 6จ.พิษณุโลก         

                                    ปี 2532       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5        สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 5จ.เชียงใหม่           

                                    ปี 2535       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6        สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 5จ.เชียงใหม่          

                                    ปี 2540       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 7 ว.    สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 5จ.เชียงใหม่         

                                    ปี 2542       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ว.    สังกัด    ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 5จ.เชียงใหม่         

                                    ปี 2543       ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9   จ.เชียงใหม่ 

                                    ปี 2548       สหกรณ์จังหวัดลำพูน           (อำนวยการ ระดับต้น)

                                    ปี 2554       สหกรณ์จังหวัดแพร่             (อำนวยการ ระดับสูง)

                                    ปี 2555       สหกรณ์จังหวัดเชียงราย       (อำนวยการ ระดับสูง)

 

ประวัติการดูงาน

                                     ปี  ๒๕๔๖            ดูงานประเทศญี่ปุ่น               ด้านการสหกรณ์ 

                                     ปี  ๒๕๔๘           ดูงานประเทศญี่ปุ่น                ด้านตลาดกลางสินค้าเกษตร

                                     ปี ๒๕๕๐             ดูงานประเทศจีน                   ด้านการตลาดผลไม้ลำไย

                                     ปี ๒๕๕๒             ดูงานประเทศเวียดนาม          ด้านการตลาดผลไม้ลำไย

                                     ปี ๒๕๕๓             ดูงานประเทศอินเดีย              ด้านการตลาดผลไม้  


ประวัติการฝึกอบรม

                                     ปี  ๒๔๓๑      วิทยากรทางการส่งเสริมและพัฒนาชนบท                          โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     ปี  ๒๕๔๖      นักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ ๔๑    โดยสถาบันเกษตรตราธิการ
                                     ปี  ๒๕๕๔      THE ๗ HABITS                                                            โดย PACRIM GROUP
  

ความชำนาญพิเศษ

ทำหน้าที่วิทยากร    ด้านการสหกรณ์ , กฎหมายสหกรณ์    การพัฒนาทีมงาน. กิจกรรมสัมพันธ์, สันทนาการ

 

E-mail: 

โทร. 0-5371-1178 ต่อ 25    มือถือ: 08-1881-1478